English

SALES AGREEMENT

PARTIES

ARTICLE 1

This Distant Sales Agreement ("Agreement") is concluded between Legalmatic Dijital Teknolojiler Anonim Şirketi ("LICENCESKEYS") and the "CUSTOMER" who registers on the "Platform" www.licenceskeys.com. This Agreement and other rules on the Platform regulate the terms and conditions of the services offered or mediated by LicencesKeys and the rules for the use of the Platform. The Agreement shall enter into force upon acceptance by the Customer electronically and shall remain in force unless terminated by the parties in accordance with the procedures set out in the Agreement.

This distance sales contract is valid for consumer customers. If the Customer party of this Agreement is a legal entity, the service is not subject to the legislation on consumers.

CUSTOMER INFORMATION

T.R. Identity Number: #

Name Surname

Address: #

Telephone Number: #

Electronic Mail Address: #

DEFINITIONS

ARTICLE 2

Membership Agreement: It is the agreement that customers accept while becoming a member of the Platform before this distance sales contract. For convenience, only the provisions regarding the sale are included in this distance sales contract and the membership contract is valid for the matters not included here.

SUBJECT AND SCOPE OF THE CONTRACT

ARTICLE 3

3.1. This Distance Sales Agreement ("Agreement") has been prepared in accordance with the Consumer Protection Law No. 6502 ("Law") and the Distance Contracts Regulation. The parties to this Agreement accept and declare that they know and understand their obligations and responsibilities arising from the Law and the Distance Contracts Regulation within the scope of this Agreement.

3.2. The subject matter of this Agreement is the determination of the rights and obligations of the parties in accordance with the provisions of the Law and the Distance Contracts Regulation in relation to the sale and performance of the service with the qualifications specified in the Agreement and the product page, which the Customer has ordered electronically for the purchase of goods or services from the LicencesKeys Platform.

3.3 LicencesKeys is a digital platform only. Services that can only be provided by lawyers are not included in the Platform. Legalmatic is not a legal advice service. It is a digital infrastructure that facilitates document filling. It is not an alternative to legal advice provided by a lawyer.

3.4 If the customer is a legal entity, the service is not subject to consumer legislation.

BASIC CHARACTERISTICS AND PRICE OF THE GOODS AND SERVICES SUBJECT TO THE CONTRACT

PRODUCT DETAIL QUANTITY SUBTOTAL TOTAL TOTAL VAT VAT INCLUDED TOTAL
# # # # # #
The price is displayed on the product page and on the checkout page.

PRODUCT DELIVERY AND DELIVERY METHOD

ARTICLE 4

4.1 LicencesKeys is a digital assistant where you can produce the text you need with expertly prepared templates.

Find the document you need from our archive.
Answer the required basic questions next to the document. Your text will be automatically updated according to your answers.
When the document is completed, you can download it to your computer in Word format.
4.2 The Agreement comes into force after it has been approved by the Client electronically and is signed by the Client by downloading the document purchased by the Client and sending it to the Client's e-mail address. For contracts that cannot be downloaded for technical reasons, if you contact us, the necessary technical support will be provided and the document will be delivered to you digitally.

DELIVERY COSTS AND PERFORMANCE

ARTICLE 5

As the service is an online document delivery, no fees will be charged. The product will be realized in any case within a maximum of 30 days from the date of purchase.

RIGHT OF WITHDRAWAL

ARTICLE 6

Since the documents produced with the document robot offered by LEGALMATİK are passed to the customer side by downloading the documents produced by the document robot offered by LEGALMATİK, it is one of the services within the scope of the exception that the right of withdrawal cannot be used within the scope of the subparagraph (ğ) of Article 15 of the Distance Contracts Regulation ("ğ) Contracts for services performed instantly in electronic media or intangible goods delivered to the consumer instantly."); Even if the CUSTOMER has the title of consumer, he does not have the right to withdraw.

RESOLUTION OF DISPUTES

ARTICLE 7

In disputes related to this Distance Sales Contract, the Provincial or District Consumer Problems Arbitration Committees in the place where the Customer purchases the product or in the place of residence are authorized.

COST OF GOODS/SERVICE

ARTICLE 8

The cash or deferred sales price of the goods is the price included in the order form, as well as in the information e-mail sent at the end of the order and in the invoice sent to the customer with the product.

DEFAULT AND LEGAL CONSEQUENCES

ARTICLE 9

In the event that the Customer defaults in credit card transactions, the cardholder shall pay interest within the framework of the credit card agreement concluded with the bank and shall be liable to the bank. In this case, the relevant bank may apply for legal remedies; may demand the costs and attorney's fees from the Customer and in any case, if the Customer defaults due to the Customer's debt, the Customer shall be responsible for the loss and damage incurred by the Business Partner due to the late performance of the Customer's debt.

NOTICES AND EVIDENCE AGREEMENT

ARTICLE 10

All correspondence between the parties under this Agreement shall be made by electronic mail, except in mandatory cases listed in the legislation. The Customer accepts, declares and undertakes that the official books and commercial records of LicencesKeys and the electronic information and computer records kept in its own database, servers and servers will constitute binding, conclusive and exclusive evidence in disputes that may arise from this Agreement due to the fact that the activity is a digital business and that this article is an evidence contract within the meaning of Article 193 of the Code of Civil Procedure.

EVENT

ARTICLE 11

This Agreement consisting of 11 (eleven) articles has been read by the parties and has been concluded and entered into force by being approved by the Customer electronically or by making payment as positive actual performance.


Turkish/Türkçe

TARAFLAR


MADDE 1

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme") Legalmatic Dijital Teknolojiler Anonim Şirketi ("LICENCESKEYS") ile www.licenceskeys.com "Platform "a kayıt olan "MÜŞTERİ" arasında akdedilmiştir. İşbu Sözleşme ve Platform'da yer alan diğer kurallar, LicencesKeys tarafından sunulan veya aracılık edilen hizmetlerin şart ve koşullarını ve Platform'un kullanımına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Sözleşme, Müşteri tarafından elektronik ortamda kabul edilmesiyle birlikte yürürlüğe girecek ve taraflarca Sözleşmede belirtilen usullere uygun olarak feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

İşbu mesafeli satış sözleşmesi tüketici müşteriler için geçerlidir. İşbu Sözleşme'nin Müşteri tarafının tüzel kişi olması halinde, hizmet tüketicilere ilişkin mevzuata tabi değildir.

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

T.C. Kimlik Numarası: #

İsim Soyisim

Adres: #

Telefon Numarası: #

Elektronik Posta Adresi: #

TANIMLAR


MADDE 2


Üyelik Sözleşmesi: Müşterilerin işbu mesafeli satış sözleşmesinden önce Platform'a üye olurken kabul ettikleri sözleşmedir. Kolaylık olması açısından işbu mesafeli satış sözleşmesinde sadece satışa ilişkin hükümlere yer verilmiş olup burada yer almayan hususlar için üyelik sözleşmesi geçerlidir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

MADDE 3

3.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ("Sözleşme") 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ("Kanun") ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak hazırlanmıştır. İşbu Sözleşme'nin tarafları, işbu Sözleşme kapsamında Kanun'dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

3.2. İşbu Sözleşme'nin konusu, Müşteri'nin LicencesKeys Platformu'ndan mal veya hizmet alımı için elektronik ortamda siparişini verdiği, Sözleşme'de ve ürün sayfasında belirtilen niteliklere sahip hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3.3 LicencesKeys sadece dijital bir platformdur. Sadece avukatlar tarafından sağlanabilecek hizmetler Platform'a dahil değildir. Legalmatic bir hukuki danışmanlık hizmeti değildir. Belge doldurmayı kolaylaştıran dijital bir altyapıdır. Bir avukat tarafından sağlanan hukuki danışmanlığa alternatif değildir.

3.4 Müşteri tarafın tüzel kişi olması halinde, hizmet tüketicilere ilişkin mevzuata tabi değildir.

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETLERİN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ

ÜRÜN DETAYI MİKTAR ARA TOPLAM TOPLAM KDV KDV DAHİL TOPLAM
# # # # # #
Fiyat, ürün sayfasında ve ödeme sayfasında görüntülenir.

ÜRÜN TESLİMATI VE TESLİMAT ŞEKLİ

MADDE 4

4.1 LicencesKeys, uzmanlıkla hazırlanmış şablonlarla ihtiyacınız olan metni üretebileceğiniz dijital bir asistandır.

İhtiyacınız olan belgeyi arşivimizden bulun.
Belgenin yanındaki gerekli temel soruları cevaplayın. Sorulara verdiğiniz cevaplara göre metniniz otomatik olarak güncellenecektir.
Belge tamamlandığında Word formatında bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
4.2 Sözleşme, Müşteri tarafından elektronik ortamda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer ve Müşteri tarafından satın alınan belgenin Müşteri tarafından indirilmesi ve Müşterinin e-posta adresine gönderilmesi ile imzalanır. Teknik nedenlerle indirilemeyen sözleşmeler için bizimle iletişime geçmeniz halinde gerekli teknik destek sağlanacak ve belge tarafınıza dijital olarak teslim edilecektir.

TESLİMAT MASRAFLARI VE PERFORMANS

MADDE 5

Hizmet çevrimiçi bir belge teslimi olduğundan, herhangi bir ücret alınmayacaktır. Ürün her durumda satın alma tarihinden itibaren en fazla 30 gün içinde gerçekleştirilecektir.

CAYMA HAKKI

MADDE 6

LEGALMATİK tarafından sunulan doküman robotu ile üretilen dokümanlar indirilmek suretiyle müşteri tarafına geçtiğinden Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesinin (ğ) bendi ("ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.") kapsamında cayma hakkının kullanılamayacağı istisna kapsamındaki hizmetlerden olup; MÜŞTERİ tüketici sıfatına sahip olsa dahi cayma hakkı bulunmamaktadır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

MADDE 7

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ile ilgili uyuşmazlıklarda Müşteri'nin ürünü satın aldığı yerdeki veya ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri yetkilidir.

MAL/HİZMET BEDELİ

MADDE 8

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer alan, ayrıca sipariş sonunda gönderilen bilgilendirme e-postasında ve ürünle birlikte müşteriye gönderilen faturada yer alan fiyattır.

TEMERRÜT VE HUKUKİ SONUÇLARI

MADDE 9

Müşteri'nin kredi kartı ile yaptığı işlemlerde temerrüde düşmesi halinde, kart hamili banka ile akdettiği kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka yasal yollara başvurabilir; masrafları ve avukatlık ücretini Müşteri'den talep edebilir ve her halükarda Müşteri'nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde Müşteri'nin borcunu geç ifa etmesinden dolayı İş Ortağı'nın uğradığı zarar ve ziyandan Müşteri sorumlu olacaktır.

BİLDİRİMLER VE KANIT SÖZLEŞMESİ

MADDE 10

İşbu Sözleşme kapsamında taraflar arasındaki her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında elektronik posta ile yapılacaktır. Müşteri, faaliyetin dijital bir iş olması nedeniyle işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda LicencesKeys'in resmi defter ve ticari kayıtları ile kendi veri tabanında, server ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgi ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve işbu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

ETKİNLİK

MADDE 11

İşbu 11 (onbir) maddeden ibaret Sözleşme taraflarca okunmuş ve Müşteri tarafından elektronik ortamda onaylanmak veya olumlu fiili edim olarak ödeme yapılmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.